BẢNG GIÁ CẬP NHẬT T7/2021

Phiên bản G                           418,000,000 VNĐ

Phiên bản RS                         448,000,000 VNĐ

Phiên bản RS 2 màu          452,000,000 VNĐ

Phiên bản 1.5G                     529,000,000 VNĐ

Phiên bản 1.5L                      569,000,000 VNĐ

Phiên bản 1.5RS                   599,000,000 VNĐ

Phiên bản E                            729,000,000 VNĐ

Phiên bản E TRẮNG            734,000,000 VNĐ

Phiên bản G                           789,000,000 VNĐ

Phiên bản G TRẮNG           794,000,000 VNĐ

Phiên bản RS                         929,000,000 VNĐ

Phiên bản RS TRẮNG         934,000,000 VNĐ

Phiên bản G                          786,000,000 VNĐ

Phiên bản L                           866,000,000 VNĐ

Phiên bản (TRẮNG,ĐỎ)    871,000,000 VNĐ

Phiên bản E                          998,000,000 VNĐ

Phiên bản g                         1,048,000,000 VNĐ

Phiên bản L                          1,118,000,000 VNĐ

Phiên bản 1.5 TURBO      1,319,000,000 VNĐ

Phiên bản 1.5 TURBO T  1,329,000,000 VNĐ